Kluczowe obszary działania Instytutu Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

 1. Realizacja badań naukowych zgodnie z wiodącą problematyką nakreśloną przez statut Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
 2. Programowanie eksperymentów i badań wraz ze szczegółowym kosztorysem. Przygotowanie wniosku do Komisji Bioetycznej.
 3. Przygotowanie raportów rocznych, będących podstawą finansowania poszczególnych zespołów badawczych w kolejnym roku kalendarzowym.
 4. Zapewnienie optymalnego funkcjonowania laboratoriów i pracowni oraz ich doposażanie lub odpowiednie wnioskowanie o środki na nowoczesną aparaturę.
 5. Opracowanie i archiwizacja wyników badań oraz przygotowanie prac do druku w renomowanych periodykach naukowych z obszaru kultury fizycznej i nauk o zdrowiu.
 6. Ścisłe monitorowanie publikacji osób będących w zespołach i wpisanych do liczby „N” AWF w Katowicach w celu realizacji wszystkich założeń Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz polityki Uczelni.
 7. Wdrażanie doktorantów w proces badawczy, pomoc w przygotowaniu rozpraw doktorskich z preferowanym trybem obrony w oparciu o cykl monotematycznych publikacji.
 8. Wnioskowanie o granty zewnętrzne, w tym aparaturowe i badawczo-rozwojowe w celu doposażenia laboratoriów i pracowni.
 9. Pomoc w przygotowaniu procedur habilitacyjnych i wniosków profesorskich.   
 10. Organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych
 11. Planowanie udziału pracowników w międzynarodowych  i krajowych konferencjach naukowych.
 12. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi.
 13. Promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych Uczelni.