Wpływ sugestii werbalnej i bólu eksperymentalnego na obraz ciała

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Nauki (NCN), grant badawczy PRELUDIUM 18 nr 2019/35/N/HS6/03248

Projekt realizowany przez Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice przy współpracy z Pain & Exercise Research Luebeck, Uniwersytet w Lubece oraz Zespół Badania Bólu Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Budzisz

Stan: W trakcie realizacji

Od bólu do parestezji: generalizacja relacji efektu nocebo

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Nauki (NCN), grant badawczy PRELUDIUM 19 nr 2020/37/N/HS6/04210

Projekt realizowany przez Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice przy współpracy z Pain & Exercise Research Luebeck, Uniwersytet w Lubece oraz Zespół Badania Bólu Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: mgr Jacek Skalski

Stan: W trakcie realizacji

Wpływ sugestii słownej na endogenną modulację bólu mierzoną za pomocą offsetowej analgezji.

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Nauki (NCN), grant badawczy MINIATURA 4 nr 2020/04/X/HS6/01927

Projekt realizowany przez Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice przy współpracy z Pain & Exercise Research Luebeck, Uniwersytet w Lubece

Kierownik projektu: prof. Kerstin Luedke

Stan: W trakcie realizacji

Gdzie Cię boli? Przestrzenny wymiar bólu jako reakcja uwarunkowana klasycznie u ludzi

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Nauki (NCN), grant badawczy OPUS 19 nr 2020/37/B/HS6/04196

Projekt realizowany przez Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice przy współpracy z Pain & Exercise Research Luebeck, Uniwersytet w Lubece

Kierownik projektu: dr Wacław Adamczyk

Stan: W trakcie realizacji

System Antropotechniczny Bezinwazyjnego Monitorowania Zmian Stężenia Glukozy we Krwi z Wykorzystaniem Technologii klasy wearable

Instytucja Finansująca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Projekt realizowany przez Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice przy współpracy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz firmy HAT Sp. z o.o.

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

Zespół projektowy: dr hab. Andrzej Myśliwiec, dr hab. Anna Lipowicz, dr Damian Kania, tech. lab. Barbara Trocha

Stan: W trakcie realizacji

System Monitorowania Aktywności i Racjonalizacji Treningu

Instytucja Finansująca – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Projekt realizowany przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice oraz firmę Comfortel Sp. z o.o.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

Koordynator projektu z ramienia Instytutu: dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Zespół projektowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, dr hab. Zbigniew Nowak prof. AWF,  dr hab. Anna Lipowicz prof. AWF, dr hab. Mariusz Adamek, dr hab. Andrzej Knapik, dr Katarzyna Nierwińska, dr Agata Nowak-Lis, dr Damian Kania, dr Dominika Narloch, dr n. med. Dariusz Belowski, lek. med. Oskar Saulicz, mgr Piotr Rodak, mgr Aleksandra Pol, mgr Anna Konarska

Stan: W trakcie realizacji

Smart learining for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe

Instytucja Finansująca – Komisja Funduszy Europejskich, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Projekt Unii Europejskiej, Program Erasmus+, nr wniosku KA203-479575E5

Projekt realizowany przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu AWF Katowice, Universität zu Lübeck, Fondazione Politecnico di Milano

Koordynator tematu badawczego z ramienia Instytutu: dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Zespół projektowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, dr Kerstin Luedke prof. AWF, dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka, lek. med. Marcin Chyra, mgr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania, mgr Aleksandra Masłowska

Strona projektu: https://smartherapyplus.eu/

Stan: W trakcie realizacji

Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie

Instytucja Finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości, nr umowy 019/RID/2019/19

Projekt w całości realizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

Kierownik projektu: prof. dr hab.  n. med. Andrzej Małecki

Kierownik Centrum: dr n. med. Daniela  Liśkiewicz

Stan: W trakcie realizacji

System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S

Projekt finansowany w ramach Europejskieh Fundacji Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, grant nr POIR.04.01.02-00-0082/17-00

Projekt realizowany przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Meden-Inmed Sp. z o.o., przy współpracy AWF Katowice

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

Koordynator fizjoterapeutyczny projektu z ramienia Instytutu: dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Zespół projektowy: mgr Jacek Barszcz, mgr Małgorzata Białach,

Stan: W trakcie realizacji

Multimodalna Platforma monitorowania bólu w fizjoterapii

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr projektu WPN-3/1/2019

Projekt realizowany przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Universität zu Lübeck oraz firmę APA Sp. z o.o., przy współpracy AWF Katowice

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, prof. dr hab. inż. Marcin Grzegorzek

Koordynator fizjoterapeutyczny projektu z ramienia Instytutu: dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Zespół projektowy: dr Kerstin Luedke prof. AWF, dr Wacław Adamczyk, mgr Aleksandra Masłowska

Stan: W trakcie realizacji

Analiza EEG w chmurze z użyciem sztucznej inteligencji

Instytucja Finansująca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr wniosku WPN3/9/TeleBrain/2018

Projekt realizowany przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Technische Universität Ilmenau, eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, APA Sp. z o.o., przy współpracy Instytutu

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

Koordynator  projektu z ramienia Instytutu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

Zespół projektowy: dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka

Stan: W trakcie realizacji

Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED2/269043

Projekt realizowany przez AWF Katowice, American Heart of Poland, drEryk (Slivermedia), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski

Zespół projektowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, dr hab. Zbigniew Nowak prof. AWF, dr Marek Borczyk, mgr Grzegorz Mikołajewski, mgr Joanna Śrubarczyk

System Antropotechniczny Rehabilitacji Neurologicznej

stan – wniosek w trakcie oceny

Morfologiczne zmiany mięśni bocznej ściany brzucha u nastolatków ze skoliozą idiopatyczną,

Projekt finansowany w ramach Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata 12, grant numer 2016/23/D/NZ7/02003,

Kierownik tematu badawczego: dr hab. Paweł Linek, prof. AWF

Stan: Zrealizowano